Finansowanie

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Podstawą do zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne jest prawidłowo wystawione zlecenie przez osobę uprawnioną zgodnie z: rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i zarządzeniem nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Podstawą do zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie jest prawidłowo wystawione zlecenie przez osobę uprawnioną na podstawie, którego zostaje wydany przez oddział wojewódzki Funduszu dokument (karta), który przez okres do 12 miesięcy służy do potwierdzenia wystawionych zleceń i ich realizacji. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, wystawione w okresie ważności karty nie wymagają potwierdzenia przez Oddział Funduszu. Świadczeniobiorca może być zaopatrzony jednorazowo w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.
Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne może być wystawione w ramach lecznictwa zamkniętego jedynie w dniu wypisu ze szpitala.

Zasady potwierdzania zleceń
Zlecenie należy przed realizacją potwierdzić w Oddziale Wojewódzkim Funduszu lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia. Potwierdzenia dokonuje Oddział Funduszu, w którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca.
Zlecenie, w celu jego potwierdzenia i zarejestrowania, może dostarczyć do Oddziału Funduszu świadczeniobiorca lub inna osoba w jego imieniu (z wyłączeniem świadczeniodawcy, który zawarł umowę oraz osób przez niego zatrudnionych). Zlecenie przesłane pocztą będzie odesłane na adres świadczeniobiorcy.

Dokumentacja niezbędna przy potwierdzaniu zleceń
Świadczeniobiorca w momencie potwierdzania zlecenia powinien posiadać:

 • zlecenie na zaopatrzenie
 • w przypadku inwalidy wojennego i wojskowego, osoby represjonowanej, cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych – aktualny dokument potwierdzający uprawnienia dodatkowe.

Zasady realizacji zleceń
Potwierdzone i zarejestrowane przez Oddział Funduszu zlecenie może zostać zrealizowane u wybranego przez świadczeniobiorcę świadczeniodawcy, który ma podpisaną umowę z NFZ w wymaganym zakresie na terenie całej Polski.

Wzory zleceń obowiązujące od 1 lipca 2014 r.
Wzory zleceń określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1678):

 • Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne
 • Zlecenie naprawy wyrobu medycznego

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE /MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Dofinansowanie może być przyznane, jeśli:

 • wnioskodawca ma status osoby niepełnosprawnej w dniu dokonania zakupu,
 • przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze zostały przyznane na podstawie odrębnych przepisów (chodzi o sprzęt przyznany na podstawie ubezpieczenia zdrowotnego, co potwierdza Narodowy Fundusz Zdrowia),
 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc
 • złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
  – 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  – 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
 • dofinansowanie nie przysługuje w przypadku zaległości wobec PFRON lub gdy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku została rozwiązana umowa o dofinansowanie ze strony PFRON z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Dofinansowanie wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w ustalonym limicie ceny, jeśli taki udział jest wymagalny,
 • do 150% sumy ustalonego limitu ceny oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeśli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Procedury:

 • wniosek o przyznanie tego zaopatrzenia wypełnia lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista (przedmioty ortopedyczne),
 • przyznanie zalecanych przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych potwierdza Narodowy Fundusz Zdrowia (w Lublinie ul. Szkolna 16),
 • ww. wniosek należy okazać u sprzedawcy, który ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, gdzie następuje wybór konkretnego sprzętu,
 • jeśli przyznane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowanie jest wystarczające następuje zakup i sprawa jest zakończona, jeśli zaś przyznane środki są niewystarczające osoba niepełnosprawna spełniająca ww. wymogi może ubiegać się o uzupełnienie całości lub części brakujących środków w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie ul. Zemborzycka 88-92, składając stosowny wniosek o to dofinansowanie,
 • do wniosku można dołączyć komplet dokumentów potwierdzających zakup danego przedmiotu ortopedycznego lub środków pomocniczych tj. fakturę określającą opłaconą kwotę w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniobiorcę zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze i wówczas przyznane dofinansowanie otrzymuje bezpośrednio wnioskodawca, albo dołączyć fakturę pro forma – wówczas przyznane dofinansowanie zostanie przekazane sprzedawcy po dokonanym zakupie i okazaniu w MOPR ww. dokumentów.
 • w przypadku negatywnie rozpatrzonego wniosku decyzja zawiera uzasadnienie.

Załączniki:
Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków PRON zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze